Chính sách quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối, ngày 2 tháng 6, 2023

Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”) giải thích các quyền và lựa chọn của bạn cũng như thông lệ của chúng tôi về bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến Dịch vụ của Hakara. Dịch vụ Hakara là các dịch vụ chúng tôi cung cấp, qua đó bạn có thể tìm kiếm, thử giọng, tải xuống và quản lý các tác phẩm/bản thu.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Trong Chính sách quyền riêng tư này, “dữ liệu cá nhân” hoặc “thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin (riêng hoặc kết hợp với thông tin khác do chúng tôi nắm giữ) cho phép bạn được xác định là một cá nhân hoặc được công nhận trực tiếp hoặc gián tiếp. Điều quan trọng là bạn phải hiểu cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vì vậy vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của mình theo cách mà Chính sách quyền riêng tư này mô tả, vui lòng không cung cấp thông tin của bạn khi được yêu cầu và ngừng sử dụng Dịch vụ của Hakara. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của Hakara, bạn thừa nhận các quy tắc của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP

Trong khi cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ và sử dụng Thông tin liên quan đến bạn như sau:

 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi mở tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như tên, hình ảnh đại diện, email.
 • Thông tin về các liên hệ của bạn trong thiết bị của bạn hoặc trên nền tảng của bên thứ ba (ví dụ: Apple, Facebook hoặc Google) (mỗi thứ gọi là “Nền tảng của bên thứ ba”) nếu bạn chọn tìm người dùng khác thông qua liên hệ nói trên danh sách. Với sự cho phép của bạn, để xác định và đối sánh người dùng trên Dịch vụ Hakara, chúng tôi sẽ truy cập và thu thập [tên và số điện thoại] từ danh bạ điện thoại của bạn và [thông tin hồ sơ công khai và tên cũng như thông tin hồ sơ của các liên hệ của bạn] từ danh bạ của bạn trên (các) Nền tảng của bên thứ ba
 • Thông tin bạn cung cấp cho các dịch vụ của chúng tôi khi sử dụng các dịch vụ đó, bao gồm Thông tin được chia sẻ bạn cung cấp cho những người khác thông qua các dịch vụ của chúng tôi và thông tin bạn lưu trữ qua các dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin được chia sẻ mà người khác cung cấp về bạn qua các dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như thông tin trong các bài đăng của họ và thông báo họ gửi cho bạn và những người khác qua các dịch vụ của chúng tôi và thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như Dữ liệu Vị trí, Dữ liệu Nhật ký, Dữ liệu trong máy và thông tin công khai.

Bạn đang sử dụng thông tin khuôn mặt được tạo bởi các tính năng làm đẹp. Tuy nhiên, cần phải hiểu rõ rằng thông tin khuôn mặt này chỉ được sử dụng cho việc tối ưu hóa thuật toán thời gian thực cục bộ trên thiết bị của bạn để cải thiện trải nghiệm người dùng, và thông tin này sẽ không được tải lên máy chủ của chúng tôi.

"Dữ liệu Nhật ký" là thông tin kỹ thuật mà chúng tôi tự động thu thập khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, cho dù thông qua sử dụng cookie (như được giải thích cụ thể hơn trong Chính sách Cookie) hoặc cách khác, bao gồm:

 • Thông tin kỹ thuật, ví dụ như mạng di động của bạn, thông tin về cấu hình được cung cấp bởi trình duyệt web của bạn hoặc các chương trình khác mà bạn sử dụng để truy cập các dịch vụ của chúng tôi, địa chỉ IP của bạn, phiên bản và số nhận diện thiết bị của bạn;
 • Thông tin về nội dung bạn đã tìm kiếm và xem trong khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như các thuật ngữ tìm kiếm trên web đã sử dụng, hồ sơ trên mạng xã hội đã truy cập và chi tiết về các thông tin, nội dung khác mà bạn đã truy cập hoặc yêu cầu trong khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi;
 • Thông tin về những ứng dụng và phần mềm khác bạn đã sử dụng và bạn đã sử dụng các ứng dụng, phần mềm đó như thế nào;
 • Thông tin về những trao đổi của bạn thông qua các dịch vụ của chúng tôi, dữ liệu lớn, có nghĩa là thông tin liên quan đến các mục bạn đã cung cấp thông qua các dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như ngày, thời gian hay địa điểm đăng video được chia sẻ.

“Thông tin Ngoài Thông tin Cá nhân” là bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn nhưng không thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định danh tính của bạn, bao gồm cả Thông tin Cá nhân ở hình thức tổng hợp, ẩn danh hoặc giả danh.

“Thông tin Được chia sẻ” là thông tin về bạn hoặc liên quan đến bạn được tự nguyện chia sẻ trên các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các bài đăng của bạn trên các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm hồ sơ công khai của bạn, các danh sách do bạn tạo), bất kỳ bài đăng nào từ những người khác bạn đăng lại và bao gồm cả Dữ liệu Vị trí và Dữ liệu Nhật ký gắn liền với những bài đăng này. Thông tin được chia sẻ cũng bao gồm thông tin về bạn(bao gồm cả Dữ liệu Vị trí và Dữ liệu Nhật ký) mà người khác đang sử dụng các dịch vụ của chúng tôi chia sẻ về bạn.

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào sau đây:

 • Để cung cấp các dịch vụ Hakara của chúng tôi cho bạn.
 • Cho các mục đích phục vụ khách hàng, an ninh, phát hiện lừa đảo, lưu trữ và sao lưu liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi.
 • Để hiểu hơn về cách bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, cho mục đích nỗ lực cải thiện các dịch vụ của chúng tôi và đáp ứng mong muốn và sở thích của khách hàng, bao gồm tùy chỉnh ngôn ngữ và vị trí, trợ giúp và chỉ dẫn cá nhân hóa hay các phản hồi khác đối với việc bạn và khách hàng khác sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • Để giúp chúng tôi phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện tại của chúng tôi.
 • Để đánh giá hiệu quả và cải thiện quảng cáo và các hoạt động tiếp thị và quảng cáo khác trên hoặc liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi.
 • Cho mục đích xác minh phần mềm hoặc giám sát nâng cấp phần mềm và cho phép bạn tham gia các khảo sát và các hoạt động khác về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Xin lưu ý là nhằm mục đích nỗ lực đem lại cho người dùng trải nghiệm tốt hơn, cải thiện các dịch vụ của chúng tôi hoặc nếu bạn đã đồng ý, Thông tin Cá nhân đã thu thập thông qua một trong các dịch vụ của chúng tôi có thể được các dịch vụ khác của chúng tôi sử dụng (bao gồm cả theo hình thức tổng hợp hay xác định cá nhân), tùy theo các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư của người dùng.

Nếu bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn gồm Nội dung của Bạn (như được định nghĩa trong Điều khoản Dịch vụ), chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi có thể (tùy theo Chính sách Quyền riêng tư này) sử dụng Thông tin Cá nhân đó trong mục “Nội dung của Bạn” của Điều khoản Dịch vụ.

Hướng dẫn cụ thể về quyền riêng tư theo từng dịch vụ của chúng tôi có thể trình bày cụ thể hơn cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân trong các dịch vụ liên quan.

Như đã lưu ý trong mục “Các dịch vụ của chúng tôi sử dụng thiết bị của bạn như thế nào” trong Điều khoản dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu truy cập hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn trong thiết bị của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Mọi Thông tin Cá nhân mà chúng tôi sử dụng hoặc truy cập trong thiết bị của bạn sẽ được xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư và Điều khoản Dịch vụ.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Trừ khi được cho phép theo Chính sách Quyền riêng tư này hoặc được bạn đồng ý, chúng tôi sẽ không chuyển giao Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác để họ xử lý cho bất kỳ mục đích nào.

Chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn trong nhóm công ty của chúng tôi và với các đối tác liên doanh và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, các nhà thầu và đại lý (ví dụ như các nhà cung cấp dịch vụ trò chuyện gửi email hoặc đưa ra thông báo nhân danh chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ bản đồ hỗ trợ chúng tôi và bạn với dữ liệu về vị trí, các đối tác phân tích trợ giúp cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi và các đối tác quảng cáo trên các dịch vụ của chúng tôi). Ngoài ra, chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba thu thập Thông tin Cá nhân của bạn trong các dịch vụ của chúng tôi. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi cho phép việc chia sẻ và/hoặc thu thập đó nhằm mục đích: (i) Cung cấp dịch vụ cho bạn; (ii) Hỗ trợ chúng tôi thực hiện các mục đích trình bày trong mục “Chúng tôi Sử dụng Thông tin của Bạn Như thế nào” trên đây; (iii) Thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực hiện các quyền theo Điều khoản dịch vụ hoặc Chính sách Quyền riêng tư này và/hoặc (iv) Tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng ta, bao gồm cả việc giúp chúng tôi hiểu rõ hơn và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Các bên thứ ba đó có thể ở ngoài khu vực tài phán của bạn và có thể sử dụng, lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn ngoài khu vực tài phán của bạn cho những mục đích đó.

Nếu cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn theo đoạn trên đây, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo các bên thứ ba đó chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn: (i) tuân thủ theo Chính sách Quyền riêng tư này và (ii) theo bất kỳ chỉ dẫn nào khác chúng tôi đưa ra cho họ, bao gồm bất kỳ biện pháp bảo mật và an ninh phù hợp nào do chúng tôi triển khai.

Bạn đồng ý cho bên thứ ba sử dụng, chia sẻ và chuyển giao Thông tin Cá nhân của bạn (bao gồm cả bên trong và bên ngoài khu vực tài phán của bạn) như đã trình bày trong mục "Chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn" này.

Khi không ngừng phát triển hoạt động kinh doanh, chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi có thể được bên thứ ba mua lại hoặc tái tổ chức cơ cấu nhóm. Trong những trường hợp này, có thể Thông tin của bạn được chuyển giao trong nhóm và/hoặc chuyển giao cho bên thứ ba, là bên sẽ theo Chính sách Quyền riêng tư này hoặc chính sách quyền riêng tư khác sẽ được thông báo cho bạn. Bên nhận chuyển giao Thông tin Cá nhân của bạn có thể ở ngoài khu vực tài phán của bạn và sử dụng Thông tin của bạn ngoài khu vực tài phán của bạn.

Bạn đồng ý là chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi có thể được yêu cầu giữ lại, giữ gìn hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn: (i) Để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành; (ii) Để tuân thủ lệnh của tòa án, trát hầu tòa hoặc thủ tục tố tụng khác; (iii) Đáp ứng yêu cầu của cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan tương tự (cho dù ở khu vực tài phán của bạn hay nơi khác) hoặc (iv) Nếu chúng tôi tin rằng việc đó là cần thiết hợp lý để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành. Bạn cũng đồng ý là chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi có thể cần tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn để thực hiện Điều khoản Dịch vụ hoặc Chính sách Quyền riêng tư này, bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của các công ty liên kết của chúng tôi hay người dùng khác sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

4. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Bạn có nhiều quyền khác nhau liên quan đến việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn như có thể được cấp theo luật địa phương áp dụng tại khu vực tài phán nơi bạn cư trú. Nếu bạn muốn thực hiện một hoặc nhiều quyền này có thể được cấp theo luật địa phương của bạn, vui lòng liên hệ với Hakara cùng với yêu cầu của bạn tại karaokemobi@gmail.com và bao gồm thông tin nhận dạng cũng như yêu cầu cụ thể của bạn:

Truy cập. Bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi đang xử lý về bạn và chúng tôi sẽ cung cấp lại cho bạn dưới dạng điện tử. Vì quyền riêng tư và bảo mật của riêng bạn, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chứng minh danh tính của mình trước khi cung cấp thông tin được yêu cầu.

 • Truy cập. Bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ cung cấp lại cho bạn dưới dạng điện tử. Vì quyền riêng tư và bảo mật của riêng bạn, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chứng minh danh tính của mình trước khi cung cấp thông tin được yêu cầu.
 • Xóa tài khoản. Về việc xóa thông tin cá nhân, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm tài khoản Hakara và các thông tin cá nhân liên quan. Bạn có thể xóa tài khoản của mình thông qua [Cài đặt] - [Xóa tài khoản] trong Hakara hoặc yêu cầu qua email: karaokemobi@gmail.com. Xin lưu ý sẽ có khoảng thời gian 30 ngày để gửi yêu cầu xóa tài khoản của bạn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào Hakara trong thời gian gửi yêu cầu, tài khoản liên quan sẽ được khôi phục. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sử dụng nữa, tài khoản sẽ bị xóa hoàn toàn sau 30 ngày, bạn sẽ không thể sử dụng Hakara bằng tài khoản này, vì vậy hãy quyết định cẩn thận. Ngoài ra, nếu chúng tôi chấm dứt dịch vụ hoặc hoạt động của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước ít nhất ba mươi (30) ngày và xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn sau khi chấm dứt dịch vụ hoặc hoạt động.
 • Sự hạn chế. Bạn có quyền hạn chế việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn cho rằng dữ liệu đó không chính xác, việc xử lý của chúng tôi là bất hợp pháp hoặc chúng tôi không còn cần xử lý dữ liệu đó cho một mục đích cụ thể, nhưng khi chúng tôi không thể xóa dữ liệu do nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ khác hoặc vì bạn không muốn chúng tôi xóa nó. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đánh dấu thông tin cá nhân được lưu trữ với mục đích hạn chế xử lý cụ thể cho các mục đích cụ thể theo yêu cầu của bạn hoặc hạn chế xử lý thông tin đó.
 • Rút lại sự đồng ý. Nếu bạn đã đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không mất phí.

5. HẠN CHẾ VỀ ĐỘ TUỔI

Trẻ em dưới 13 tuổi không được sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin Cá nhân từ bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi. Vui lòng liên hệ với Cán bộ Quyền riêng tư của chúng tôi nếu bạn tin rằng chúng tôi có bất kỳ Thông tin Cá nhân nào từ bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi và chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra (và xóa, nếu có) Thông tin Cá nhân đó.

6. GIỮ LẠI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Tùy theo các luật và quy định hiện hành (bao gồm cả các luật và quy định được trình bày trong mục “Chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn” trên đây), chúng tôi sẽ chỉ giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được trình bày trong mục “Chúng tôi Sử dụng Thông tin của Bạn Như thế nào” trên đây.

Tùy theo các luật và quy định hiện hành, bạn có thể có quyền yêu cầu nhận bản sao hoặc sửa cho đúng Thông tin Cá nhân của bạn do chúng tôi giữ hoặc yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn do chúng tôi lưu trữ. Bạn có thể gửi yêu cầu đó trực tiếp tới Cán bộ Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hồi tất cả các yêu cầu gửi tới Cán bộ Quyền riêng tư của chúng tôi theo mục “Giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn” này trong vòng 60 ngày.

Ngoài ra, trong một vài dịch vụ của mình, chúng tôi có thể đem lại cho bạn các lựa chọn sửa đổi hay xóa và/hoặc thay đổi cách chúng tôi và mọi người có thể xem và/hoặc truy cập Thông tin Cá nhân của bạn và/hoặc Thông tin Được chia sẻ trong những dịch vụ đó - trong trường hợp đó, vui lòng đăng nhập tài khoản của bạn trong dịch vụ liên quan và đưa ra những thay đổi phù hợp.

Nếu bạn hoặc chúng tôi chấm dứt tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi sẽ (tùy theo đoạn trên đây) thực hiện các bước để đảm bảo Thông tin Cá nhân của bạn không còn được cung cấp thông qua các dịch vụ của chúng tôi hoặc được chúng tôi sử dụng trong một khoảng thời gian hợp lý (tùy theo các giới hạn kỹ thuật) sau khi chấm dứt tài khoản. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những trao đổi của bạn thông qua các dịch vụ của chúng tôi có thể trao Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà chúng tôi không thể kiểm soát được - ví dụ: nếu trước đó bạn đã công khai Thông tin Cá nhân của mình qua các dịch vụ của chúng tôi. Trong một vài trường hợp, chúng tôi không thể xóa Thông tin Cá nhân của bạn và/hoặc Thông tin Được chia sẻ từ các dịch vụ hay hệ thống của chúng tôi - trong trường hợp đó chúng tôi sẽ cho bạn biết vì sao chúng tôi không thể làm vậy (nếu khả thi hợp lý).